Nghiên cứu cấu trúc các hạt nhân giàu nơtron trên thiết bị máy gia tốc

Friday, 9 July 2021 - 08:00
Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt Nhân

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
9 Jul 2021
AM
08:00 --- Reception ---
08:30 Khả năng nghiên cứu thí nghiệm Vật lý hạt nhân trên máy gia tốc pelletron tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội - Dr. Lê Xuân Chung (Viện KHKTHN)   ()
09:00 Giới thiệu: Đề tài Chương trình phát triển vật lý và nội dung nghiên cứu cấu trúc và phản ứng của các hạt nhân không bền - Dr. Lê Xuân Chung (Viện KHKTHN)   ()
09:15 Nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân giàu nơtron 49Cl và 49Ar thông qua phản ứng knockout 1 nucleon - Mr Bùi Duy Linh (INST)   ()
09:55 --- Break ---
10:15 Phổ phân rã beta của các hạt nhân đồng vị giàu nơtron xung quanh khôí lượng A=130 trong khuôn khổ dự án BRIKEN tại RIBF - Dr Vi Hồ Phong (RIKEN)   ()
10:55 Đo tiết diện trao đổi điên tích của các đồng vị C giàu nơtron tại RCNP - Dr Trần Đình Trọng (Viện Vật lý )   ()
PM