9 July 2021
Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt Nhân
Asia/Ho_Chi_Minh timezone

Participant List

2 participants

First Name Last Name Affiliation
Lê Xuân Chung Inst
Phong Vi Faculty of Physics, VNU University of Science, Hanoi